Πολιτική Απορρήτου

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η πρόσβαση στα sites της InTek Business Optimization Consulting είναι ελεύθερη για τις ιστοσελίδες πληροφοριακού περιεχομένου και δεν απαιτείται η δήλωση προσωπικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης – πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει στην διενέργεια συναλλαγών η και την λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών ενημέρωσης, προαπαιτείτε η δήλωση των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την ορθή εκπλήρωση από την InTek των φορολογικών υποχρεώσεων της, την διασφάλιση και προστασία της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών.
Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη – πελάτη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (2472/1997) περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Ελληνικά Προεδρικά Διατάγματα (207/1998) και (79/2000) και το άρθρο 8 του Ελληνικού Νόμου (2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου, οδηγίες (95/46/ΕΚ) και (97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Internet όσο και του υπάρχοντος καθεστώτος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει πρόσθετο αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
Με την καταχώρηση των στοιχείων του ο χρήστης – πελάτης αποδέχεται την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την InTek και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις και πιστωτικά ιδρύματα.
Ο χρήστης – πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 Ν.2472/97) καθώς επίσης να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ.13 Ν.2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2104200319 η μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: privacy@intek.gr

Δήλωση Τήρησης Αρχείου και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι η InTek Business Optimization Consulting με έδρα επί της οδού Τροιζηνίας 13 – 185 43 Πειραιάς Τηλ: 2104200310 τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ως υποψηφίων η και εν ενεργεία πελατών της, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους διαδικτυακούς της τόπους και πραγματοποιούν συναλλαγές η λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2011