Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Στην InTek παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Μ.Μ.Ε, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της διαθεσιμότητας πόρων χρηματοδότησης επενδύσεων, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης την οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων αυτών. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν τεχνικές μεθόδους σχεδίασης, αξιολόγησης και κατάρτισης του επενδυτικού φακέλου του έργου, πλαισιωμένες από τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία δημιουργίας διαδικασιών και ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Έρευνα εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης

Κατηγοριοποίηση επένδυσης ανά κλάδο, περιοχή υλοποίησης και ύψος προϋπολογισμού, αναζήτηση χρηματοδότησης από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ευρωπαϊκά ταμεία και περιφερειακές ενισχύσεις, διερεύνηση προϋποθέσεων χρηματοδότησης από ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds).

Δημιουργία φακέλου επενδυτικής πρότασης

Οργάνωση επενδυτικού φακέλου προς χρηματοδότηση, σύνταξη οικονομικών και τεχνικών μελετών της επένδυσης, μελέτη σκοπιμότητας, κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, δημιουργία δεικτών βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης, παρουσίαση και κατάθεση του φακέλου σε φορείς χρηματοδότησης.

Έλεγχος & πιστοποίηση προυπολογισμού επένδυσης

Κατάρτιση και διαχείριση προϋπολογισμών επενδυτικών σχεδίων, αναλυτική παρακολούθηση των στοιχείων του προϋπολογισμού και έλεγχος συμβατότητας δαπανών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κατάθεση αιτημάτων πιστοποίησης καλής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης.

Χρονοπρογραμματισμός και διαχείριση υλοποίησης έργου

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην διαχείριση και παρακολούθηση των εργασιών και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης της επένδυσης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων του έργου. Απεικόνιση διαγραμμάτων ροής εργασιών, αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποίησης παρεκκλίσεων και πορείας εξέλιξης του έργου.

Δημιουργία προδιαγραφών επιχειρησιακής λειτουργίας

Η υπηρεσία απευθύνετε σε μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την αναλυτική καταγραφή και επεξεργασία των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης, των επιμέρους τμημάτων και επιχειρησιακών γραμμών, την δημιουργία διαγραμμάτων ροής εργασιών, την απεικόνιση συσχετίσεων και διαδρομής των πληροφοριών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και ορισμό των ρόλων και των πόρων που συμμετέχουν στην κάθε λειτουργία, την οριοθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών επιχειρησιακών λειτουργιών, τις απαραίτητες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης λειτουργιών, την κατάρτιση επιμέρους δεικτών επιχειρησιακής απόδοσης, την έκδοση τεύχους προδιαγραφών λειτουργίας, την ειδική έκθεση αποτύπωσης του σχεδιασμού και υλοποίησης του στο πληροφοριακό σύστημα. Όλα τα αποτελέσματα, αναπαραστάσεις και αναλύσεις που παράγονται βασίζονται σε ανεγνωρισμένες μεθοδολογίες και τεκμηριώνονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρακτικές.