Τεχνολογικές Υπηρεσίες
Τεχνολογικές Υπηρεσίες

Η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος ανεξαιρέτου μεγέθους εταιρείας απαιτεί το σωστό προσδιορισμό των αναγκών της και των στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν ώστε να καταστεί παραγωγική και άμεσα εκμεταλλεύσιμη η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί. Στην InTek προσφέρουμε I.T. υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν σε αποδεδειγμένες μεθοδολογίες, την σημαντική τεχνογνωσία και την μακροπρόθεσμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από πολλά επιτυχή έργα.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Συμβουλετικές Υπηρεσίες Pre-Sales

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, τον αρχικό προσδιορισμό των μοναδικών αναγκών, του παραγόμενου όγκου πληροφοριών και των οριζόντιων απαιτήσεων της επιχείρησης από το πληροφοριακό σύστημα, τον ορισμό του λειτουργικού προτύπου που θα εφαρμοστή και του τρόπου προσαρμογής του στην εγκατάσταση, την δημιουργία προσομοίωσης της λύσης και παρουσίασης στον πελάτη, την παράδοση οικονομικής και τεχνικής μελέτης συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους στοιχείων της πρότασης, προϊόντων, εκτιμώμενων υπηρεσιών, απαιτούμενων πόρων και χρόνων υλοποίησης.

Υπηρεσίες ολοκλήρωσης επιχειρηματικού λογισμικού.

Υπηρεσίες ολοκλήρωσης για την εισαγωγή συστημάτων επιχειρηματικού λογισμικού στην επιχείρηση. Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στην υιοθέτηση καλών πρακτικών συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στάδια που απαιτούνται ώστε να εφαρμοστή η λύση με απόλυτη επιτυχία. Όλες οι συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες που παρέχονται χαρακτηρίζονται από υψηλά standards δημιουργώντας και μοιράζοντας την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Εγκατάσταση συστημάτων υποδομής και δικτύων.

Τεχνικές υπηρεσίες στις οποίες παρέχονται η εγκατάσταση των συστημάτων υποδομής, υλικού και εφαρμογών, η λειτουργία τους και η διαμόρφωση τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί δημιουργώντας το κατάλληλο λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθούν τα επιμέρους στοιχεία της συνολικής λύσης. Στις υπηρεσίες διαμόρφωσης περιλαμβάνονται κατά περίπτωση η εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και απομακρυσμένης υποστήριξης του συστήματος.

Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.

Με στόχο την συνεχή βελτίωση της υποστήριξης των πελατών μας, παρέχουμε επιτόπιες (onsite) η απομακρυσμένες (online) υπηρεσίες, όλες διαχειρίσιμες από ένα ενιαίο σημείο επαφής το οποίο είναι προσβάσιμο 24x7. Επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες συντονισμένης υποστήριξης και συντήρησης εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών περιορίζοντας σημαντικά το ενδεχόμενο κινδύνων παύσης η προβλημάτων που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του πελάτη.

Additional Resources:

ERP Integration & Consulting