Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η προσπέλαση και χρήση των δικτυακών τόπων της InTek Business Optimization Consulting προϋποθέτει την αποδοχή από τον επισκέπτη του πλαισίου και των διαδικασιών λειτουργίας τους, έτσι όπως παρουσιάζονται στην παρακάτω σύμβαση.

Η InTek Business Optimization Consulting διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της και μέσα στα πλαίσια του νόμου και των εμπορικών της δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων χρήσης και του τρόπου της ηλεκτρονικής της λειτουργίας η InTek θα ενημερώνει τους επισκέπτες – πελάτες της, ανανεώνοντας το κείμενο της παρούσας σύμβασης όπου αυτό εμφανίζεται.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο δικτυακοί τόποι και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτούς προσφέρονται προς ενημέρωση των επισκεπτών – πελατών. Στην InTek καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς. Η InTek ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία μπορεί να προκύψει, από τυχόν τυπογραφικά λάθη, διακοπές, καθυστερήσεις παραγγελιών η δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών της δραστηριοτήτων. Οποιαδήποτε πληροφορία προβάλεται δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρειά ως χρήστη – πελάτη να αξιολογήσετε ότι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην δική σας βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο δικτυακοί τόποι, τα περιεχόμενα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν ιδιοκτησία της InTek Business Optimization Consulting και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. H χρήση του υλικού και των υπηρεσιών που παρέχονται επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ή αναμετάδοσή τους, με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς επεξεργασία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της InTek Business Optimization Consulting.
Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά λογότυπα, εικόνες και ονόματα τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται από την InTek ως προωθητικό υλικό για την ενημέρωση η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων είναι διεθνώς κατοχυρωμένα και προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ασφάλεια & Πρόσβαση

Στις ηλεκτρονικές μας λειτουργίες ενσωματώνουμε τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, για την προστασία των στοιχείων των χρηστών και των συναλλασσομένων και την ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών.
Η ελεγχόμενη πρόσβαση του χρηστών στην περιοχή των μελών, η διαβάθμιση και καταχώρηση των πληροφοριών σε διαφορετικές πλατφόρμες εξασφαλίζουν την μέγιστη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία συναλλαγών του χρήστη – πελάτη.
Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της InTek στοιχεία που αφορούν αριθμούς πιστωτικών καρτών και ψηφιακές υπογραφές έκκρισης συναλλαγών των συναλλασσομένων. Αυτά τα δεδομένα καταχωρούνται πρωτογενώς στα συστήματα των κατά την συναλλαγή αρμοδίων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Δήλωση Χρήστη – Πελάτη

Η προσπέλαση των διαδικτυακών τόπων της InTek Business Optimization Consulting προϋποθέτει από τον χρήστη – πελάτη ότι διάβασε προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και τα προσαρτήματα τους και αποδέχτηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα, επιβεβαιώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει στην InTek Business Optimization Consulting και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, πελάτες η προμηθευτές από την κακή χρήση και παραβίαση των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση η InTek Business Optimization Consulting ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση της νομίμου λειτουργίας των διαδικτυακών της τόπων από τους χρήστες – πελάτες αυτών.

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2011